Åpenhetsloven | Trygg Vei AS

Åpenhetsloven

Trygg vei AS er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Trygg Vei er et spesialfirma innen trafikksikring, med hovedvekt på rekkverk.  Firmaet er lokalisert i moderne lokaler i Solbergelva i Buskerud fylke og har 55 ansatte. Selskapet opererer i privat og offentlig sektor. Verdikjeden består flere leverandører og samarbeidspartnere. Trygg Vei har siden 2017 vært en av Garda Sikring Group AS. Aktsomhets- og risikovurderinger i forbindelse med Åpenhetsloven er sentralisert til Garda Sikring Group AS.

I vår bransje er det generelt forhøyet risiko for arbeidspress og som da påvirker HMS i prosjekter. Trygg Vei har utarbeidet og forankret rutiner som skal gjøre det forutsigbart for planlegging av arbeidet, som igjen vil minimere arbeidspress og negativ påvirkning på HMS. I Trygg Vei har vi rutiner og retningslinjer som skal sikre at vi til enhver tid overholder gjeldende regelverk.

Trygg Vei’s leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere (heretter «leverandører») er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Trygg Vei ønsker at våre leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Styret i Trygg Vei har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og daglig leder i Trygg Vei ansvar for etterlevelse av den. Med grunnlag i policyen har Trygg Vei utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører. Disse retningslinjene skal der det er mulig vedlegges kontrakter ved inngåelse eller fornyelse.

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har etablert en egen gruppe gjennom Garda Sikring Group AS, som flere ganger i måneden samles for å gjennomføre systematiske risikovurderinger av våre leverandører. Garda Sikring Group AS har utviklet et eget verktøy for innledende risikovurderinger av våre leverandører. Garda Sikring Group AS, i samarbeid med daglig leder for Trygg Vei, har kartlagt våre leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. Med utgangspunkt i dette har vi vært i dialog med de leverandørene som etter våre innledende vurderinger innebærer størst potensiell risiko og vesentlighet, for å få ytterligere informasjon. Denne dialogen avdekket ikke faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for slike.

Vårt videre arbeid med aktsomhetsvurderinger vil være en pågående prosess, og vil gjennomføres i Garda Sikring Group AS. Se deres nettside for ytterligere informasjon om hvordan de jobber med åpenhetsloven.

 

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med åpenhetsloven? Ta kontakt med våre ansvarlige på transparencyact@gardasikring.no

Se våre etiske retningslinjer for leverandører her.

Redegjørelse for åpenhetsloven signert av styret.